شرایط و قوانین

شرایط و قوانین در این بخش قرار دارد.

قوانين سايت
قبل از واریز وجه قیمت کالا را مجدد استعلام نمایید.
 
تمام حقوق محفوظ است. به استثناي مواردي که تحت قوانين کپي رايت بين الملل مجاز شناخته شده، تکثير، اقتباس يا ترجمه تمام يا بخشي از اين سايت بدون کسب اجازه ممنوع است. تمام متون، گرافيک ها، طرح ها، محتوا و ساير فعاليت هاي انجام گرفته در سايت، تحت کپي رايت ما مي باشد.
 
مالکيت اطلاعات و مطالب
اطلاعات و تمام مطالب وب سايت اعم از گزارشات رسمي، گزارشات خبري، فرم هاي اطلاعات، شرح محصولات و سؤالات متداول، تحت کپي رايت ما بوده و هرگونه استفاده غير مجاز از آنها تخلف از کپي رايت، قانون علائم تجاري و ساير قوانين تلقي مي شود. ساير حقوقي که در اين اطلاعيه صراحتاً به کاربر واگذار نشده، براي سايت محفوظ است.
 
اطلاعات علامت تجاری
علائم تجاري استفاده شده در اين سايت فقط با کسب اجازه مکتوب مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. تمام علائم تجاري، نام هاي تجاري و اسامي، تحت مالکيت صاحبان مربوطه قرار دارند. بجز مواردي که در اين اطلاعيه حقوقي صراحتاً مشخص شده، ساير محتواي آن نبايد به عنوان اعطاي مجوز يا واگذاري حق امتياز يا انحصار علامت تجاري، کپي رايت يا ساير حقوق مالکيت اختصاصي ما يا طرف سوم، تعبير يا استنباط شده و يا اقرار بلا انکار تلقي گردد.
 
بازخورد و انعکاس نظرات
تمام نظرها، بازخوردها، اطلاعات يا مطالب ارائه شده از طريق اين سايت يا همراه با آن، غيرمحرمانه تلقي شده و متعلق به ما مي باشد. با ارائه اين نظرها، اطلاعات، بازخوردها يا مطالب، در واقع حق استفاده، کپي، اصلاح، نمايش و پخش اين مطالب را به رايگان در اختيار ما قرار مي دهيد و مي توانيم بطور نامحدود اين مطالب را به عناوين و اشکال مختلف مورد استفاده قرار دهيم.